10 อันดับ บุคลากรมหาวิทยาลัยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2562


  10 อันดับ สายวิชาการ

 10 อันดับ สายสนับสนุนวิชาการ