10 อันดับ บุคลากรมหาวิทยาลัยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2561
  10 อันดับ สายวิชาการ

  10 อันดับ สายสนับสนุนวิชาการ