เอกสารเผยแพร่


ประกาศของสถาบัน / มหาวิทยาลัย

  1. หนังสือความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2560
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสตาร์ทอัพและพัฒนาธุรกิจ พ.ศ. 2560
  4. คู่มือจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร
  5. ประกาศเกณฑ์การเทียบ SSRU-TEP กับคะแนนประเมินผลปฏิบัติราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งานเครือข่ายสถาบัน

  1. หนังสือความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน
  2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบ 2563
  3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบ 2562
  4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบ 2561