เอกสารเผยแพร่


1หนังสือความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน.pdfประกาศของสถาบัน / มหาวิทยาลัย

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2560
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสตาร์ทอัพและพัฒนาธุรกิจ พ.ศ. 2560


งานเครือข่ายสถาบัน

  1. หนังสือความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน
  2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบ 2561
  3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบ 2562


เอกสารคู่มือปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ

ปีงบประมาณ 2562


ปีงบประมาณ 2561