ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)


         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยอมรับจากสังคมและหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ กว่า 7 ทศวรรษที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ   ด้วยศักยภาพด้านเครือข่ายที่เข้มแข็งจึงทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติ ในมิติต่าง ๆ  ได้แก่พันธกิจในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา  การบริการวิชาการสู่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช  เกิดวิชัย มีนโยบายและดำริให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญด้านการสอน และการวิจัยเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558    ตลอดจนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย  อันเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เหตุผลสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องเร่งขับเคลื่อนงานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบเนื่องจากในภาวะปัจจุบัน มีแรงผลักดันที่สำคัญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการทำงาน ตลาดแรงงานตลอดจนโครงสร้างอายุประชากรเหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อความจำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งปริมาณข้อมูลข่าวสารที่หมุนเวียนอยู่ในระบบสังคมโลกและสังคมของประเทศมีจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีกระบวนการอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดเมื่อใดเราหยุดบริโภคข้อมูลข่าวสาร หมายถึงการหยุดยั้งอยู่กับที่นั้นคือการหยุดยั้งการเรียนรู้กระบวนการความก้าวหน้าทั้งสิ้นดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสร้างสังคมฐานความรู้ด้วยการส่งเสริม “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”   เพราะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่เกิดแบบผสมผสานขึ้นระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้จากแหล่งความรู้อื่น ๆตลอดชีวิต   ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์เพื่อดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าทันและเหมาะสม  หรืออีกนัยหนึ่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง  การรับรู้ความรู้ ทักษะและเจตคติ ตั้งแต่เกิดจนตายจากบุคคลหรือสถาบันใดๆ   โดยสามารถจะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้ ทั้งนี้เป็นการเรียนรู้ที่สามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเองนั่นเอง

         ดังนั้น ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จึงมีการจัดตั้ง “สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

2. เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษารัดับนานาชาติ

3. เพื่อให้บริการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม ให้แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา อบรมทั้งในรายวิชา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรรูปแบบปกติและหลักสูตรรูปแบบพิเศษ และให้สามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขขึ้นหรือเพื่อประกอบวิชาชีพ

5. เพื่อดำเนินกิจการร่วมทุน รับการสนับสนุน และร่วมบริหารจัดการความรู้ตรามอัธยาศัยร่วมกับหน่วยงานถายนอกและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่เว็บไซต์...