ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน


หัวหน้าฝ่าย

นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


บุคลากร

นายพงศักดิ์ รุ่งสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่มรัมย์
นักวิชาการศึกษา
นางบุญทิน ทองยศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวสุภาพร สารัตน์
นักวิชาการพัสดุ
นางประมวล รักดี
คนงาน