หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.จัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี LPC 1001
สสสร.จัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี LPC 1001

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-09-28 10:38:56

สสสร.จัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี LPC 1001

           สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์ รักษาการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายภาษาต่างประเทศผู้ดูแลและประสานงานรายวิชาเลือกเสรี LPC 1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ 1 และได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19