หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร.จัดประชุมชี้แจงฯการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR และตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
สสสร.จัดประชุมชี้แจงฯการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR และตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-09-28 10:49:46

สสสร. จัดประชุมชี้แจงฯการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR และตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

           วันนี้ 15 กันยายน พ.ศ.2563  เวลา 09.00- 12.00 น. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร รักษาการหัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า เพื่อถ่ายทอดแนวทางปฎิบัติงานทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่คณะ ให้นักศึกษาทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตารฐาน CEFR ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนผลักดัน ให้หน่วยงานจัดการศึกษาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและดำเนินการทดสอบสมรรถะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และชี้แจง ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง 3148 อาคาร 31 ชั้น 4