หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สสสร. จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบ Online
สสสร. จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบ Online

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2020-06-19 15:49:01

สสสร. จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบ Online

         สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายภาษาต่างประเทศ และนายสุพพัต เสกทวีลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ Oxford Online Placement test สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนกว่า 500 คน ในรูปแบบ Online ตามประกาศนโยบายมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ใน Computer หรือ Notebook เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามมาตรฐานสากลระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาออกสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา