หน้าหลัก > กิจกรรม

วันทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
16 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันทดสอบทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
17 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60
ห้อง 211 วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
กิจกรรมปัจจุบัน